Select Color

Welcome to

ASIAOIL

บริษัท เอเซียออยล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ตลอดเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น "ไดเกียว" ที่ใช้กับเครื่องยนต์ทุกขนิด คุณภาพของสินค้าเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชนเสมอมา ตราบจนทุกวันนี้ บริษัทฯได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้า ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับราคา

OUR PRODUCTS
1. DAIKYO AUTO 4AT JASO MB

12x0.8LT.

2. DAIKYO LOW SMOKE 2T JASO FC

24x1LT., 12x1LT.,24x0.5LT.

3. DAIKYO JMA 4T JASO MA2

24x1LT., 12x1LT.,24x0.5LT.

1. Daikyo Turbo Plus SAE 15W-40

6x5LT.

2. Daikyo Diesel HD Plus

200LT., 18LT., 6x5LT., 24x1LT.

3. Daikyo Diesel S-3 Extra Plus

200LT., 18LT., 6x5LT., 24x1LT.

4. Daikyo Turbo

200LT., 18LT., 6x5LT., 24x1LT.

5. Daikyo Diesel HD

200LT., 18LT., 6x5LT., 24x1LT.

1. Daikyo EP Gear Oil

200LT, 18LT, 6x5LT

2. Daikyo EP Gear Oil

200LT, 18LT, 6x5LT

1. Daikyo Hydraulic

200LT, 18LT, 6x5LT, 24x1LT

2. Daikyo Hydraulic

200LT, 18LT, 6x5LT, 24x1LT

3. Daikyo Hydraulic

200LT, 18LT, 6x5LT, 24x1LT

4. Daikyo ATF Fluid

200LT, 18L.

5. Daikyo ATF Fluid

200LT., 18LT.

6. Daikyo Shock Absorber Oil

100x0.2LT.

1. Daikyo MP Grease L-3

50KG, 24x1KG, 36x0.5KG

2. Daikyo Chassis Grease No.2

180KG, 50KG, 36x0.5KG

3. Daikyo Cup Grease No.3

180KG, 50KG, 36x0.5KG

1. Daikyo Golden Brake Fluid

24x0.5LT., 12x1LT.

2. Daikyo Super Brake Fluid

24x0.5LT., 12x1LT.

3. Daikyo Golden Brake Fluid

100x0.2LT.

4. Daikyo Super Brake Fluid

100x0.2LT.

5. Daikyo Coolant

48x0.2LT.

 • 2022 - ล่าสุด

  จับคูปองชิงรางวัลทองคำหนัก 32 บาท
  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

  ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า อ.บางรัก กทม

  ** รายชื่อผู้ถูกรางวัล **

 • 2021

  จับคูปองชิงรางวัลทองคำหนัก 32 บาท
  วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

  ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า อ.บางรัก กทม

  ** รายชื่อผู้ถูกรางวัล **

 • 2020

  จับคูปองชิงรางวัลทองคำหนัก 32 บาท
  วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

  ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า อ.บางรัก กทม

 • 2019

  จับคูปองชิงรางวัลทองคำหนัก 32 บาท
  วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2562

  ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า อ.บางรัก กทม


ประกาศ

ตามประกาศมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการของตนเอง เมื่อมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการ เพื่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจะได้ระบุรายการดังกล่าวให้ครบถ้วนในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ถ้าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นมิได้แจ้งรายการดังกล่าวและได้รับ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งไม่มีรายการดังกล่าวนั้น ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีนั้นก็จะเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา ๘๒/๕ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร และถ้าการที่ไม่ได้แจ้งรายการดังกล่าวนั้นมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อไป กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ไม่จำต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตนเองให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแต่อย่างใด โดยลูกค้าผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างนึงให้แก่บริษัท เอเซียออยล์ จำกัด ดังนี้

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
- สำเนา ภ.พ. 20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สำเนาบัตรประชาชน

เพิ่มเพื่อน